Oppstart og bytte til Pradaxa1,8

VIKTIG INFORMASJON VED FORSKRIVNING AV PRADAXA TIL PASIENTER MED ATRIEFLIMMER:

Alle pasienter som forskrives PRADAXA bør bli gitt grundig informasjon før oppstart. Spesielt bør pasienten opplyses om:
 • Tegn og symptomer på blødning og når de skal søke hjelp hos helsepersonell
 • Viktigheten av å etterleve behandlingen
 • Behovet for alltid å ha med seg pasientkortet som følger med i pakken
 • Behovet for å informere helsepersonell om at de tar PRADAXA hvis de trenger kirurgi eller invasive prosedyrer

SOM VED ALLE ANTIKOAGULANTIA ER DET ER VIKTIG Å VURDERE BLØDNINGSRISIKO FØR OPPSTART AV BEHANDLING MED PRADAXA1

Før behandling med PRADAXA startes, må nyrefunksjonen undersøkes ved å beregne kreatinin-clearance (CrCl) for å utelukke pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (dvs. CrCl < 30 ml/min). Under behandlingen må nyrefunksjonen følges i visse kliniske situasjoner der det er mistanke om nedsatt eller forverret nyrefunksjon (f.eks. hypovolemi, dehydrering og bruk av legemidler som kan påvirke nyrefunksjonen, etc.). Hos pasienter > 75 år og hos pasienter med nyresvikt bør nyrefunksjonen undersøkes minst én gang i året.

BYTTE FRA WARFARIN TIL PRADAXA1,8

PRADAXA kan startes så snart INR < 2 etter seponering av warfarin. Anbefalingen gjelder både for høyeste og laveste døgndose.

BYTTE FRA PRADAXA TIL WARFARIN1

Tidspunktet for start av warfarin basert på CrCl tilpasses på følgende måte:
 • CrCl ≥ 50 ml/min, warfarin kan startes 3 dager før seponering av dabigatraneteksilat.
 • CrCl ≥ 30< 50 ml/min, warfarin kan startes 2 dager før seponering av dabigatraneteksilat.

BYTTE TIL PARENTERALT ANTIKOAGULANTIUM1

Det anbefales å vente 12 timer fra siste dose før bytte fra dabigatraneteksilat til et parenteralt antikoagulantium.

BYTTE FRA PARENTERALT ANTIKOAGULANTIUM1

Seponer parenteralt antikoagulantium og start dabigatraneteksilat 0-2 timer før neste dose av alternativ behandling skulle vært gitt eller på samme tidspunkt som seponering av kontinuerlig behandling (eks. intravenøs ufraksjonert heparin (UFH)).

Ved DVT/LE:


HVA SKAL MAN GJØRE OM MAN GLEMMER EN DOSE?

Glemt dose kan tas opptil 6 timer før neste planlagte dose. Fra 6 timer og frem til neste planlagte dose skal den glemte dosen utelates.1
Ved glemt dose skal det ikke tas dobbel dose. Det er anbefalt å ta PRADAXA regelmessig, med ca. 12 timers intervaller, for optimal effekt og sikkerhet.1

REFERANSER:
 1. PRADAXA® SPC 19.10.2017.
 2. Connolly SJ et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. NEJM 2009 Sep 17; 361:1139-1151 [Erratum: NEJM 2010 Nov 4; 363:1875-1876 and NEJM 2014 Oct 9; 371(15):1464-1465].
 3. Lip GY, Clemens A, Noack H et al. Patient outcomes using the European label for dabigatran. A posthoc analysis from the RE-LY database. Thromb Haemost 2014 May 5; 111(5):933-942.
 4. Halvorsen S, Ghanima W, Tvete IF et al. A nationwide registry study to compare bleeding rates inpatients with atrial fibrillation being prescribed oral anticoagulants. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother (2017) 3 (1): 28-36
 5. Bushnell CD, Colon-Emeric CS: Secondary Stroke Prevention Strategies for the Oldest PatientsDrugs Aging. 2009; 26(3): 209–230
 6. Pikija S, Sztriha LK, Mutzenbach JS et al: Idarucizumab in Dabigatran-Treated Patients with Acute Ischemic Stroke Receiving Alteplase: A Systematic Review of the Available Evidence. CNS Drugs. 2017; 31(9): 747–757
 7. Pollack CV, Reilly PA, van Ryn J et al: Idarucizumab for Dabigatran Reversal — Full Cohort Analysis,. N Engl J Med 2017;377:431-44.1
 8. www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Atrial-Fibrillation-Management
 9. Xarelto® SPC 11/2017
 10. Eliquis® SPC 19.10.2017.
 11. Lixiana® SPC 17.07.2017
 12. Praxbind SPC 09.11.2017
 13. Kristoffer Andresen, Dan Atar, Erik Gjertsen, Waleed Ghanima, Svein Roseth & Odd Erik Johansen (2018): Mechanisms of action and clinical use of specific reversal agents for non-vitamin K antagonist oral anticoagulants, Scandinavian Cardiovascular Journal